V.3.21.0.139.5 Airacobra Auto
Automatic, ETA 2824-2 or SELLITA SW200-1
V.3.21.0.139.5 DOUGLAS

OTHER WATCHES