V.3.09.0.027.4 Douglas
Automatic, ETA 2824-2 or SELLITA SW200-1
V.3.09.0.027.4 DOUGLAS

OTHER WATCHES